Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmän kannanotto

SUUR-MATINKYLÄN ASUKASFOORUMI         14.4.2021

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kehityspäällikkö Marion Ticklén

Puheenjohtaja Mikko Perkko

 

Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmän kannanotto asukasfoorumitoimintaan ja Espoon osallisuusmalliin.

Espoon kaupungin asukasfoorumitoiminta käynnistyi vuonna 2009 seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumeilla kaupunki halusi edistää asukkaiden tiedonsaantia ja parantaa heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan asumiseen, terveyspalveluihin, liikenteeseen ym. kaupungin toimintaan liittyvissä asioissa. Käytännön tasolla foorumitoiminta on hoidettu ja järjestetty asukkaiden vapaaehtoistyönä.   

Vuonna 2015 Satu Suikkola teki Espoon asukasfoorumitoiminnasta pro gradu -tutkielman. Tutkielman mukaan toiminta oli jäänyt melko näkymättömäksi eikä sitä pidetty onnistuneena – ei kaupungin puolella eikä asukasfoorumitoimijoiden keskuudessa.  Espoon kaupungilla ja asukasfoorumitoimijoilla oli eri näkemys mm. foorumitoiminnan tehtävästä, tarkoituksesta ja tavoitteista.  Osa toimijoista koki, että asukastoiminnan kehittäminen ei kiinnostanut Espoon kaupunkia. Asukasfoorumitoiminta on kiinnostuksen vähentymisestä huolimatta jatkunut ja parin viimevuoden aikana asukasfoorumitoimintaa on vaihtelevin määrin ollut vielä viidellä suuralueella.

Suur-Matinkylän asukasfoorumi on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Tänä vuonna päättyvällä nelivuotiskaudella valmisteluryhmä on joka vuosi järjestänyt muutaman foorumitilaisuuden. Tilaisuudet ovat vastanneet lähinnä kaupungin tiedottamistoimintaa, eikä niillä ole ollut konkreettista yhteyttä eikä vaikutusta kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin.  Nykyisessä muodossaan asukasfoorumitoiminta ei ole vastannut alkuperäistä tarkoitustaan eikä alueen asukkaiden odotuksia.

Espoon osallisuusmalli ”Kuulemisesta kumppanuuteen” valmistui alkuvuonna. Mallin tavoitteena on kehittää ja edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Mallissa on esitetty monia hyviä tapoja toteuttaa asukkaiden osallisuutta. Espoon osallisuusmalliin sisällytetty kumppanuusajattelu olisi erinomainen pohja Espoon suuralue- ja kaupunginosakohtaiselle kumppanuustyölle. Kumppanuutta on monissa kunnissa jo toteutettu ns. kumppanuuspöytä-mallilla.  Mallia on yleisesti pidetty hyvänä tapana sekä tukea päätöksentekoa että lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2018 oppaan, jossa kerrotaan, miten kumppanuuspöytä rakennetaan, mihin sitä voidaan käyttää ja millaisia tuloksia pitkäjänteisellä kumppanuustyöllä voidaan saavuttaa (Kumppanuuspöydän rakennusopas).

Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmä katsoo, että Espoossa tarvitaan erityisesti sellaisia vaikuttamistapoja ja -kanavia, joilla on selkeä yhteys kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin ja jotka antavat kunkin alueen asukkaille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa omaa lähiympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suur-aluekohtaiset kumppanuuspöydät, joissa alueen asukkaat, yhdistykset ja muut alueella toimivat tahot sekä kaupunki kohtaisivat ja joissa veto- ja koordinointivastuu olisi kaupungilla, olisi hyvä pohja Espoonkin osallisuustyölle.   Pelkästään vapaaehtoisvoimin ei ole mahdollista ylläpitää säännöllisesti toimivaa ja vaikuttavaan alueelliseen osallisuustyöhön pystyvää toimielintä. Olennaista on, että kaupungin organisaatiossa jokaiselle suuralueelle on nimetty oma yhteyshenkilö, jolla on riittävästi aikaa paneutua alueen erityiskysymyksiin ja asukasvaikuttamiseen.

Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmä toivoo, että asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omaa lähiympäristöään koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun kehitetään Espoossa yhdessä asukkaiden kanssa kumppanuusajattelun pohjalta määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti hyödyntäen muiden kaupunkien kokemuksia ja osaamista.

Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmä:

Heikki Lenkkeri, pj.                                        Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, vpj.

Olari                                                                   Matinkylä

Jukka Kivimäki                                                Lea Kokkonen

Matinkylä                                                           Friisilä

Antero Krekola                                                  Marita Lassila

Matinkylä                                                           Matinkylä

Eira Mononen                                                    Katri Rannisto

Suurpelto                                                             Olari

Simo Repo                                                           Merja Vanhala

Olari                                                                     Matinkylä